Securex Life Invest Portfolio

Uw geld laten slapen bij de bank of liever investeren en streven naar een hoger rendementspotentieel op lange termijn ? Ontdek onze oplossing.

De Belgische verzekeraar Securex Leven stelt u Securex Life Invest Portfolio voor, een tak 23-verzekeringsoplossing, naar Belgisch recht, die ernaar streeft op lange termijn een positief rendement te behalen.

Het rendementspotentieel wordt bepaald door de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u belegt.

Contacteer ons

Wat biedt Securex Life Invest Portfolio u?


Securex Life Invest Portfolio biedt u een zeer gediversifieerd aanbod van fondsen. De fondsen beleggen in verschillende activaklassen zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties, liquide middelen, onroerend goed en andere segmenten. Via Securex Life Invest Portfolio bieden we 10 fondsen aan die zich onderscheiden door een specifieke combinatie van deze verschillende activaklassen.

(Defensive Life, Neutral Life, Dynamic Life, Securex Life-Defensive Fund, Securex Life-Balanced Fund, Securex Life-Dynamic Fund, Securex Life-Cash Fund, Securex Life Responsible, BeeFund Solution, Life@Easyvest MSCI World ACWI IMI)

 

Beleggingsspecialisten selecteren de meest geschikte fondsen op basis van uw risicoprofiel. Onze specialisten monitoren voortdurend de evolutie en prestaties van deze fondsen.

 

Wat uw beleggingsdoelstellingen ook zijn, een van de voorgestelde fondsen binnen Securex Life Invest Portfolio voldoet zeker aan uw verwachtingen. De verschillende fondsen kunnen ook worden gecombineerd.

 

Securex Life Invest Portfolio wordt beheerd als een goede huisvader, maar biedt noch kapitaalgarantie, noch rendementsgarantie. Securex Life Invest Portfolio biedt de mogelijkheid om het financiële risico dat verbonden is met beleggingsfondsen gedeeltelijk te beheren.

 

Beleggen via een beleggingsverzekering biedt een aantal interessante voordelen: geen beurstaks of roerende voorheffing, vrije keuze van begunstigde(n) in geval van overlijden van de verzekerde, successieplanning, enz.

 

Wilt u meer weten? Aarzel niet om contact op te nemen met uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie.

Onze beleggingsfondsen - profielfondsen


Defensive Life
 • Allocatie (31/03/2024)

  Allocatie (31/03/2024)

  • Obligaties (74%)
  • Aandelen (25%)
  • Cash (1%)

Het fonds Defensive Life streeft naar een positief rendement op lange termijn, rekening houdend met een vooraf bepaalde doelvolatiliteit(5%). Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds in compartimenten van externe fondsen die gespecialiseerd zijn in verschillende activaklassen. Voor elke activaklasse wordt een basispositie en een minimum- en maximumpositie bepaald. De samenstelling van Defensive Life kan fluctueren tussen de minimum- en maximumposities.

Meer info
Neutral Life
 • Allocatie (31/03/2024)

  Allocatie (31/03/2024)

  • Obligaties (43%)
  • Aandelen (48%)
  • Onroerend goed (7%)
  • Cash (2%)

Het fonds Neutral Life streeft naar een positief rendement op lange termijn, rekening houdend met een vooraf bepaalde doelvolatiliteit (8%). Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds in compartimenten van externe fondsen die gespecialiseerd zijn in verschillende activaklassen. Voor elke activaklasse wordt een basispositie en een minimum- en maximumpositie bepaald. De samenstelling van Neutral Life kan schommelen tussen de minimum- en maximumposities.

Meer info
Dynamic Life
 • Allocatie (31/03/2024)

  Allocatie (31/03/2024)

  • Obligaties (22%)
  • Aandelen (68%)
  • Onroerend goed (9%)
  • Cash (1%)

Het fonds Dynamic Life streeft naar een positief rendement op lange termijn, rekening houdend met een vooraf bepaalde doelvolatiliteit (12,5%). Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het fonds in compartimenten van externe fondsen die gespecialiseerd zijn in verschillende activaklassen. Voor elke activaklasse wordt een basispositie en een minimum- en maximumpositie bepaald. De samenstelling van het Dynamic Life kan schommelen tussen de minimum- en maximumposities.

Meer info
Securex Life-Defensive Fund
 • Allocatie (31/10/2023)

  Allocatie (31/10/2023)

  • Obligaties (80%)
  • Aandelen (10%)
  • Cash (8%)
  • Andere (2%)

Het fonds Securex Life-Defensive Fund heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds beleggen in externe fondsen die beleggen in diverse activaklassen, ten belope van max 100% van de activa van het intern fonds Securex Life-Defensive Fund. Tot 10 % van Securex Life-Defensive Fund kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB’s overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Meer info
Securex Life-Balanced Fund
 • Allocatie (31/10/2023)

  Allocatie (31/10/2023)

  • Obligaties (36%)
  • Aandelen (58%)
  • Cash (5%)
  • Andere (1%)

Het fonds Securex Life-Balanced Fund heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds beleggen in externe fondsen die beleggen in diverse activaklassen, ten belope van max 100% van de activa van het intern fonds Securex Life-Balanced Fund. Tot 10 % van Securex Life-Balanced Fund kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB’s overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Meer info
Securex Life-Dynamic Fund
 • Allocatie (31/10/2023)

  Allocatie (31/10/2023)

  • Obligaties (5%)
  • Aandelen (88%)
  • Cash (7%)

Het fonds Securex Life-Dynamic Fund heeft als doelstelling om op lange termijn een positief rendement te behalen. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds beleggen in externe fondsen die beleggen in diverse activaklassen, ten belope van max 100% van de activa van het intern fonds Securex Life-Dynamic Fund. Tot 10 % van Securex Life-Dynamic Fund kan, voor een efficiënt fondsbeheer, worden belegd in monetaire instrumenten via ICB’s overeenkomstig de bepalingen van de UCITS-richtlijn (Richtlijn 2009/65).

Meer info
Securex Life-Cash Fund
 • Allocatie (31/03/2024)

  Allocatie (31/03/2024)

  • Cash (100%)

Het fonds Securex Life-Cash Fund beoogt een positief rendement op korte termijn. Om dit objectief te bereiken, zal het fonds 100% beleggen in het compartiment « BNP Paribas Money 3M » van het collectief beleggingsinstrument «BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France».

Meer info

Onze flexibele, thematische en index beleggingsfondsen

BeeFund Solution

Investeren in onroerend goed ?

Meer info

Securex Life Responsible

Maatschappelijk verantwoorde investering ?

Meer info

Life@Easyvest MSCI World ACWI IMI

Investeren in een indexfonds ?

Meer info

Nuttige Documenten


Ons standpunt is duidelijk: elke investering moet steeds weloverwogen zijn. We hebben daarom volgende documenten opgesteld die de verschillende aspecten van Securex Life Invest Portfolio in detail beschrijven. We adviseren u om deze documenten door te nemen vooraleer u in Securex Life Invest Portfolio investeert.

Wat zijn de belangrijkste risico’s van Tak 23?

Beleggen houdt altijd risico’s in, dat is onvermijdelijk. Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent, zodat uw investering weloverwogen en doordacht is.

 • Risico-indicator :

Om de verzekeringnemer te helpen bij zijn beleggingsstrategie wordt aan elk beleggingsfonds een risico-indicator toegekend (zie beheersreglement en het Essentiële-informatiedocument). De risico-indicator gaat van 1 tot 7 (7 komt overeen met het hoogste risiconiveau) en maakt het mogelijk om het risiconiveau van een fonds te beoordelen ten opzichte van andere fondsen. De indicator geeft aan hoe groot de kans is dat het fonds verlies zal lijden bij schommelingen op de markten of in het geval dat de verzekeraar niet in staat zou zijn om u te betalen. De risico-indicator wordt minstens twee keer per jaar herberekend en kan dus evolueren in de tijd. Opgelet: Het gaat slechts om een indicator en niet om een doelstelling of een waarborg. Gegevens uit het verleden zijn geenszins een betrouwbare indicatie voor de toekomst. De laagste risicoklasse betekent niet dat een belegging geen risico’s inhoudt.

 • Rendementsrisico :

Het rendement van het intern fonds tijdens een bepaalde periode kan positief of negatief zijn. Er is geen rendementsgarantie. Het financiële risico wordt dus volledig gedragen door de verzekeringnemer/begunstigde.

 • Kapitaalrisico :

Er is geen kapitaalgarantie. Het financiële risico wordt dus volledig gedragen door de verzekeringnemer/begunstigde.

 • Marktrisico :

Als in een bepaalde periode een markt of activaklasse in zijn geheel een collectieve stijging of daling ondergaat, zal dit een significante invloed hebben op het rendement van het intern fonds.

 • Liquiditeitsrisico :

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de bepaling van de eenheidswaarde van een intern fonds worden vertraagd of worden uitgesteld.

 • Wisselkoersrisico :

Wisselkoersen kunnen het rendement van een intern fonds positief of negatief beïnvloeden.

 • Risico’s gelinkt aan het beheer van het fonds :

Interne fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en -politiek van het fonds en de onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen beleggen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gegarandeerd is, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

 • Faillissement van de verzekeraar :

De activa van de interne fondsen die aan uw contract zijn verbonden, worden afzonderlijk beheerd van de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden na te komen.

Hoeveel moet u minimum investeren in Securex Life Invest Portfolio?

Uw investering bedraagt minimaal € 10.000. Als u daarna wenst bij te storten, dan kan dit  vanaf € 2.500.

Wat is de looptijd van Securex Life Invest Portfolio?

Het contract is van onbepaalde duur. Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde(n). Uw investering blijft beschikbaar tijdens de looptijd van uw Securex Life Invest Portfolio het is steeds mogelijk om een deel of de volledige reserve van uw contract af te kopen.

Hoe kunt u uw investering opvolgen?

De eenheidswaarde van de interne fondsen kan worden geconsulteerd op deze site door te klikken op ‘Meer info’ bij elk fonds. U ontvangt ook jaarlijks een rekeninguittreksel met onder andere een overzicht van alle transacties en het rendement.

Welke kosten worden aangerekend?

 • Instapkosten: De instapkosten bedragen maximaal 2% van de nettopremie en dienen als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon.
 • Uitstapkosten: Uitstapkosten of een afkoopvergoeding zijn verschuldigd indien de polis volledig of gedeeltelijk wordt afgekocht.
  • Afkopen tijdens het 1ste jaar na het afsluiten van het contract: 3% van de afgekochte reserve met een minimum van € 75,00 (*).
  • Afkopen tijdens het 2de jaar na het afsluiten van het contract: 2% van de afgekochte reserve met een minimum van € 75,00 (*).
  • Afkopen tijdens het derde jaar na het afsluiten van het contract: 1% van de afgekochte reserve met een minimum van € 75,00 (*).
  • Afkopen vanaf het 4e jaar na het afsluiten van het contract: gratis.
  • Maximaal 10% van de reserve kan één keer per kalenderjaar worden afgekocht zonder vergoeding (met een minimumbedrag van € 5.000).

(*) Het bedrag wordt geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen (referentie-index: 01/03/2017); de index die in aanmerking wordt genomen is die van de 2de maand van het kwartaal dat aan de datum van de afkoop voorafgaat.

 • Overdrachtskosten tussen de interne fondsen :

Bij een overdracht van de reserve tussen de interne fondsen, zijn de eerste twee overdrachten per kalenderjaar gratis. Daarna wordt er 1% van het overgedragen bedrag als kost aangerekend. De automatische overdrachten als gevolg van de financiële opties (‘Gespreide investering’ en ‘Dynamische risicobeperking’ met eventueel daaraan gekoppeld de optie ‘Automatische herbeleggen’) zijn gratis.

 • Beheerskosten van de interne fondsen :

Defensive Life, Neutral Life, Dynamic Life en Securex Life Responsible :

De beheerskosten voor deze interne tak 23-fondsen bedragen, op jaarbasis, 1,30% van de eenheidswaarde. Deze kosten worden gebruikt om de beheerskosten van Securex Leven te dekken en als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon.

BeeFund Solution :

De beheerskosten voor dit interne tak 23-fonds bedragen, op jaarbasis, 1,70% van de eenheidswaarde. Deze kosten worden gebruikt om de beheerskosten van Securex Leven te dekken, als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon en de administratieve kosten.

Securex life-Defensive Fund, Securex Life-Balanced Fund, Securex Life-Dynamic Fund :

De beheerskosten voor deze interne tak 23-fondsen bedragen, op jaarbasis, 1,40% van de eenheidswaarde. Deze kosten worden gebruikt om de beheerskosten van Securex Leven te dekken en als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon.

Securex Life-Cash Fund :

De beheerskosten voor dit interne tak 23-fondsen bedragen, op jaarbasis, 0,50% van de eenheidswaarde. Deze kosten worden gebruikt om de beheerskosten van Securex Leven te dekken en als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon.

Life@Easyvest MSCI World ACWI IMI :

De beheerskosten voor dit interne tak 23-fonds bedragen, op jaarbasis, 1,50% van de eenheidswaarde. Deze kosten worden gebruikt om de beheerskosten van Securex Leven te dekken en als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon.

Welke fiscaliteit geldt voor Securex Life Invest Portfolio?

 • Taks op de gestorte premies: 2% (natuurlijke personen) of 4,4% (rechtspersonen) ;
 • Geen roerende voorheffing of beurstaks;
 • Er is geen fiscaal voordeel op de stortingen;
 • Successierechten kunnen verschuldigd zijn, afhankelijk van de betrokken partijen, hun hoedanigheid en hun huwelijksvermogensstelsel.

Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke cliënt. Deze fiscale behandeling kan aan latere veranderingen onderhevig zijn.

Wat moet u doen als u een klacht heeft over uw Securex Life Invest Portfolio?

Wij engageren ons om u steeds bij te staan. Elke klacht in verband met uw Securex Life Invest Portfolio kunt u eerst richten aan uw verzekeringstussenpersoon of Securex Leven vov – Klachtendienst, Sint-Michielswarande 30, 1040 Brussel, claims.insurance@securex.be en, indien nodig, in tweede instantie aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be. U heeft ook de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te leiden. Geschillen tussen partijen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en worden beoordeeld op basis van het Belgisch recht.

Wilt u meer weten over Securex? Contacteer ons Of raadpleeg onze Securex Life Invest Portfolio brochure