Woordenlijst

Uw geld laten slapen bij de bank of liever investeren en streven naar een hoger rendementspotentieel op lange termijn ? Ontdek onze oplossing.

De Belgische verzekeraar Securex Leven stelt u Securex Life Invest Portfolio voor, een tak 23-verzekeringsoplossing, naar Belgisch recht, die ernaar streeft op lange termijn een positief rendement te behalen.

Het rendementspotentieel wordt bepaald door de prestaties van het fonds of de fondsen waarin u belegt.

Contacteer ons

Flexibel beleggingsfonds

Een flexibel fonds is een fonds dat ernaar streeft zijn strategie en allocatie aan te passen in functie van de context van de financiële markten om de kapitaalwaarde zoveel mogelijk te behouden en sterke schommelingen in de portefeuille over een bepaalde beleggingshorizon te beperken.

Thematische beleggingsfondsen

Een thematisch fonds is een fonds dat zijn beheer richt op een bepaald thema, een bepaalde categorie, een bepaalde economische sector of een bepaald geografisch gebied.

Rendementsrisico

Het rendement van het intern fonds tijdens een bepaalde periode kan positief of negatief zijn. Er is geen rendementsgarantie. Het financiële risico wordt dus volledig gedragen door de verzekeringnemer/begunstigde.

Kapitaalrisico

Er is geen kapitaalgarantie. Het financiële risico wordt dus volledig gedragen door de verzekeringnemer/begunstigde.

Marktrisico

Als in een bepaalde periode een markt of activaklasse in zijn geheel een collectieve stijging of daling ondergaat, zal dit een significante invloed hebben op het rendement van het intern fonds.

Liquiditeitsrisico

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de bepaling van de eenheidswaarde van een intern fonds worden vertraagd of worden uitgesteld.

Wisselkoersrisico

Wisselkoersen kunnen het rendement van een intern fonds positief of negatief beïnvloeden.

Risico’s gelinkt aan het beheer van het fonds

Interne fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s, afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en -politiek van het fonds en de onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen beleggen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gegarandeerd is, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Faillissement van de verzekeraar

De activa van de interne fondsen die aan uw contract zijn verbonden, worden afzonderlijk beheerd van de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden na te komen.

Doelvolatiliteit

Met de term “doelvolatiliteit” wordt de nagestreefde “mate van beweeglijkheid” van de eenheidswaarde van het intern fonds in een bepaalde periode bedoeld.

Indexfonds

Een indexfonds is een beleggingsfonds dat ernaar streeft hetzelfde rendement te behalen als een bepaalde beursindex.

Wilt u meer weten over Securex? Contacteer ons Of raadpleeg onze Securex Life Invest Portfolio brochure